Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 812,322,000đ – Dự án sức mạnh 2000 chuyển khoản xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 812,322,000đ – Dự án sức mạnh 2000 chuyển khoản xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 434,582,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 6 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 15 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 434,582,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 6 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 15 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 311,695,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 5 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 311,695,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 5 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 1,218,025,410đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 13 NĂM HỌC 2021 – 2022.khoản 1,124,009,900đ

Chuyển khoản 1,218,025,410đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 281,112,524đ – Dự án Nuôi Em chuyển tiền áo ấm cho Cao Bằng, Tây nguyên và bình lọc nước gốm – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 12 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 281,112,524đ – Dự án Nuôi Em chuyển tiền áo ấm cho Cao Bằng, Tây nguyên và bình lọc [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 2,892,638,400đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 2,892,638,400đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 4,586,565,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 3 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 4,586,565,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 3 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 29,200,000đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp và Dự án năng lượng gió mặt trời – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 09 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 29,200,000đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp và Dự án năng lượng gió mặt trời [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 1,391,016,500đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 07 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 1,391,016,500đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 904,070,000đ – Dự án Nuôi Em thanh toán 22,988 áo ấm Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 06 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 904,070,000đ – Dự án Nuôi Em thanh toán 22,988 áo ấm Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH [...]

Xem tiếp