Báo cáo tài chính

Dự án Nuôi Em chuyển khoản tiền áo ấm, vận chuyển bình lọc nước và Dự án bếp ga công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2022 – 2023

Dự án Nuôi Em chuyển khoản tiền áo ấm, vận chuyển bình lọc nước và Dự án bếp ga công [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 9,150,355,600đ (Chín tỷ một trăm năm mươi triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm đồng) - [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 131,070,000 đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 131,070,000 đ- Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 912,351,3500đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản hỗ trợ thầy cô – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 912,351,3500đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản hỗ trợ thầy cô – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 1,525,614,000đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 10 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 22 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 1,525,614,000đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 10 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 22 NĂM HỌC [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 6,162,378,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 9 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 6,162,378,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 9 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 899,108,000đ – Dự án sức mạnh 2000 chuyển khoản xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 20 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 899,108,000đ – Dự án sức mạnh 2000 chuyển khoản xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 20 [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 8,202,967,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 8 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 8,202,967,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 8 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 45,450,000đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp 22 bộ bếp gas và tiền gas – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 18 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 45,450,000đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp 22 bộ bếp gas và tiền gas – [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 392,820,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 7 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 17 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 392,820,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 7 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 17 NĂM [...]

Xem tiếp