Chuyển khoản 280,920,000 VNĐ – Dự án Nuôi Em tạm ứng lần 1 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 03 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 280,920,000 VNĐ – Dự án Nuôi Em tạm ứng lần 1 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 03 NĂM HỌC 2021 – 2022.
Cụ thể,
1. Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum: 100,000,000 VNĐ
2. Xã Kon Pne, huyện kBang, tỉnh Gia Lai: 80,920,000VNĐ
3. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: 100,000,000VNĐ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 777,882,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 364,162,500 VNĐ,
Nuôi em 280,920,000 VNĐ
và các Dự án khác 132,800,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Chi tiết xem tại: https://bit.ly/3nrWHDI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *