Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Huỳnh Phạm Ngọc Phương – 0949019xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Upload Image...

Ảnh Bếp Đã Trao