Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Xe Hay 

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Trang Huy – 0966760xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

 

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao