Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: CĐ Tuổi Trẻ Sống Không Hối Tiếc

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Sung Hanbin – 0901512xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao